طوفان کدام خودروساز را زمین گیر کرد؟

طوفان کدام خودروساز را زمین گیر کرد؟
یوتا موتور در پی خساراتی که طوفان همراه با بارندگی و بادهای شدید به کارخانه وانت سازی سن آنتونیو وارد کرد، تولید در این کارخانه را به طور موقت متوقف کرد.

طوفان کدام خودروساز را زمین گیر کرد؟

یوتا موتور در پی خساراتی که طوفان همراه با بارندگی و بادهای شدید به کارخانه وانت سازی سن آنتونیو وارد کرد، تولید در این کارخانه را به طور موقت متوقف کرد.
طوفان کدام خودروساز را زمین گیر کرد؟

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس