عزت الهی با ملوان به توافق رسید

عزت الهی با ملوان به توافق رسید
نادر عزت الهی برای پذیرش هدایت قوهای سپید با باشگاه ملوان به توافق رسید.

عزت الهی با ملوان به توافق رسید

نادر عزت الهی برای پذیرش هدایت قوهای سپید با باشگاه ملوان به توافق رسید.
عزت الهی با ملوان به توافق رسید

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس