غیبت نگران‌کننده روبن در تمرین بایرن

غیبت نگران‌کننده روبن در تمرین بایرن
دو مهره موثر بایرن در اولین تمرین این تیم بعد از عید پاک غایب بودند.

غیبت نگران‌کننده روبن در تمرین بایرن

دو مهره موثر بایرن در اولین تمرین این تیم بعد از عید پاک غایب بودند.
غیبت نگران‌کننده روبن در تمرین بایرن

خبر اسلامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس