فدراسیون هندبال: تصمیم گیرندگان اروپایی بودند

فدراسیون هندبال: تصمیم گیرندگان اروپایی بودند
دبیر فدراسیون هندبال ایران به دنبال اهدا وایلد کارت مسابقات جهانی هندبال به نروژ گفت: تصمیم گیرندگان فدراسیون بین المللی هندبال اروپایی بودند و سهمیه را به خودشان دادند.

فدراسیون هندبال: تصمیم گیرندگان اروپایی بودند

دبیر فدراسیون هندبال ایران به دنبال اهدا وایلد کارت مسابقات جهانی هندبال به نروژ گفت: تصمیم گیرندگان فدراسیون بین المللی هندبال اروپایی بودند و سهمیه را به خودشان دادند.
فدراسیون هندبال: تصمیم گیرندگان اروپایی بودند

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس