فناوری محصولات تراریخته در ایران برای 30 سال قبل است/ چه کسی پاسخگوی آسیب‌های استفاده از محصولات تراریخته خواهد بود؟

فناوری محصولات تراریخته در ایران برای 30 سال قبل است/ چه کسی پاسخگوی آسیب‌های استفاده از محصولات تراریخته خواهد بود؟
دبیر انجمن زیست‌فناوری سلامت ایران گفت: فناوری محصولات تراریخته در ایران برای 30 سال قبل است.

فناوری محصولات تراریخته در ایران برای 30 سال قبل است/ چه کسی پاسخگوی آسیب‌های استفاده از محصولات تراریخته خواهد بود؟

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس