فهرست نهایی آرژانتین برای کوپا آمه‌ریکا

فهرست نهایی آرژانتین برای کوپا آمه‌ریکا
کارلوس ته‌وز و پائولو دیبالا از فهرست نهایی تاتا مارتینو برای کوپا آمه‌ریکا حذف شدند.

فهرست نهایی آرژانتین برای کوپا آمه‌ریکا

کارلوس ته‌وز و پائولو دیبالا از فهرست نهایی تاتا مارتینو برای کوپا آمه‌ریکا حذف شدند.
فهرست نهایی آرژانتین برای کوپا آمه‌ریکا

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس