قائمی: چین حریف مستقیم ما بود

قائمی: چین حریف مستقیم ما بود
دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران گفت: صعودمان به المپیک تقریباً قطعی شده است و خوشحالم که به آرزوی چندین ساله خود رسیدیم.

قائمی: چین حریف مستقیم ما بود

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران گفت: صعودمان به المپیک تقریباً قطعی شده است و خوشحالم که به آرزوی چندین ساله خود رسیدیم.
قائمی: چین حریف مستقیم ما بود

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس