لوو: شواینی هنوز آماده نیست

لوو: شواینی هنوز آماده نیست
سرمربی آلمان به ابهام در وضعیت باستین شواین اشتایگر و متس هوملس اذعان کرد.

لوو: شواینی هنوز آماده نیست

سرمربی آلمان به ابهام در وضعیت باستین شواین اشتایگر و متس هوملس اذعان کرد.
لوو: شواینی هنوز آماده نیست

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس