ماله‌كشي مسوولان اهواز روي حادثه‌جمعه

ماله‌كشي مسوولان اهواز روي حادثه‌جمعه

بهروان رييس سازمان ليگ در مورد اتفاقات رخ داده در اهواز گفت: ما از 10 روز قبل از این بازی پیش بینی حضور بیش از حد تماشاگران را کرده بودیم و تماس گرفتیم و نامه هم ارسال کردیم. مستندات ان موجود است. هماهنگی‌های لازم در رابطه با میزبانی با هیات فوتبال و باشگاه میزبان است. ما نامه کتبی از شورای تامین اهواز داریم که اعلام کرده بود مشکلی در این بازی پیش نخواهد آمد.وی ادامه داد: آنها می گفتند می خواهند از امتیاز میزبانی استفاده کنند. آنها کتبا اطمینان دادند که هیچ اتفاقی در این رابطه رخ نخواهد داد. باید عذرخواهی کرد از کسانی که اتفاق برای آنها افتاده است. چرا باید در ورزشگاهی که ظرفیت 15 هزار نفر دارد را 30 هزار هوادار راه دهند؟ رییس سازمان مسابقات در ادامه گفت: هیات فوتبال در هر استانی نماینده سازمان لیگ و فدراسیون است.طالقانی، در دفاع از هیات فوتبال اهواز اینطور صحبت هایش را آغاز کرد: درباره اینکه بازی در تختی یا غدیر برگزار شود این حق تیم میزبان است که زمین خود را معرفی کند. بازی استقلال تهران و استقلال اهواز را به دلیل اینکه نور کم بود به غدیر انتقال دادند. وی در واکنش به این سوال که با توجه به پیش بینی اتفاقات این مسایل بهتر نبود بازی در غدیر برگزار شود گفت: مسوولیت برگزاری بازی با سازمان لیگ است و آنها می توانستند تحکم کنند! اگر به ما می گفتند ما ممانعت نمی‌کردیم!بهروان با ورود به این بحث در این رابطه گفت: اکنون با جمیع شرایط ما نامه نوشتیم و حتی آقای حسنی خو در این رابطه نامه نوشتند. مسوولیت امنیت ورزشگاه و ایمنی استادیوم به عهده سازمان لیگ است؟ واکنش عادل فردوسی پور به این مسائل اعلام کرد به نظر می رسد باید از طرف کسانی که سرشان شکسته و اتفاقی برای آنها افتاده از آقای طالقانی عذرخواهی کرد که طالقانی در این باره گفت: من عذرخواهی را همه جا از دوستانی که سرشان شکسته و لطمه خورده انجام داده ام. هیچ کدام ما دل مان نمی خواهد اتفاق بدی برای تماشاگران بیفتد.فرماندار اهواز نیز با حضور روی خط درباره اتفاقات استادیوم تختی اهواز گفت: از کلیه کسانی که در استادیوم دچار مشکل شدند عذرخواهی می کنم. پرسپولیس تیمی بزرگ است و استقلال اهواز نیز تیمی مردمی است که سابقه ای 60 ساله دارد. ما پیش از بازی جلسه ای با سرپرستان دو تیم داشتیم اما آنها مصر بودند که بازی را در استادیوم تختی برگزار کنند. استادیوم غدیر هم 2-3 سال است که افتتاح شده و پیش از آن بازی ها در تختی برگزار می شده و قانونا هم میزبان به دنبال تعیین زمین خود بود. اسماعیل ارزانی در ادامه گفت: اگر به تعداد گنجایش استادیوم بلیت فروشی می شد این مشکلات با این وسعت اتفاق نمی افتاد.فرماندار اهواز در رابطه با سنگ خوردن بازیکنان و سومدیریتی که در رابطه با ورود تیم ها انجام شده گفت: سنگ ها از در و دیوار ورزشگاه کنده شده و این اتفاق افتاده. این ورزشگاه اگر واجد شرایط نبوده چرا قبول کردند بازی در آن برگزار شود؟ تمام افرادی که آنجا مسوولیت داشتند تلاش کردند تا اتفاقی نیفتد. من اگر چیزی بگویم امنیتی است. من که نباید تعیین ورزشگاه کنم! کسان دیگری استادیوم را تعیین کردند. وی در رابطه با اینکه نیروی انتظامی کم بوده و در صحنه درگيري ها فقط نظاره اتفاقات هستند، گفت: اصلا اینطور نبوده است! یگان ویژه به خوبی کار خود را انجام داده است. ما تصمیم گیرنده درباره برگزاری بازی در زمین خاص نیستیم. باید اتفاقات را از کسانی پرسید که این زمین را انتخاب کردند! در این رابطه بهروان اعلام کرد که شورای تامین می توانست با توجه به شرایط زمین بازی را تغییر دهد که ارزانی در این رابطه گفت: اگر شرایط به قبل برگردد ما به هیچ عنوان قبول نمی کردیم در این ورزشگاه برگزار شود!در بخش ديگر اين گفتگو، سياوش بختياري زاده سرمربي استقلال اهواز و طرفي مسئول حراست هيات فوتبال استان هم وارد بحث شده و سعي در توجيه اتفاقات رخ داده داشتند كه با واكنش هاي فردوسي پور مواجه شد. بختياري‌زاده به صورت مبهم و كلي و با واردكردن بحث انتقال آب كارون!! گفت: به مردم خوزستان ظلم شده است! فردوسي‌پور هم در پاسخ گفت بله، سر و دست بسياري از تماشاگران از بي تدبيري شوراي تامين، هيات فوتبال و شما كه اصرار بر انجام اين بازي در اين ورزشگاه داشتيد خونين شد و حالا هم شما طلبكار هم هستيد و ظاهرا مردم آسيب‌ديده، بايد از شماها عذرخواهي هم بكنند!

ماله‌كشي مسوولان اهواز روي حادثه‌جمعه

بهروان رييس سازمان ليگ در مورد اتفاقات رخ داده در اهواز گفت: ما از 10 روز قبل از این بازی پیش بینی حضور بیش از حد تماشاگران را کرده بودیم و تماس گرفتیم و نامه هم ارسال کردیم. مستندات ان موجود است. هماهنگی‌های لازم در رابطه با میزبانی با هیات فوتبال و باشگاه میزبان است. ما نامه کتبی از شورای تامین اهواز داریم که اعلام کرده بود مشکلی در این بازی پیش نخواهد آمد.وی ادامه داد: آنها می گفتند می خواهند از امتیاز میزبانی استفاده کنند. آنها کتبا اطمینان دادند که هیچ اتفاقی در این رابطه رخ نخواهد داد. باید عذرخواهی کرد از کسانی که اتفاق برای آنها افتاده است. چرا باید در ورزشگاهی که ظرفیت 15 هزار نفر دارد را 30 هزار هوادار راه دهند؟ رییس سازمان مسابقات در ادامه گفت: هیات فوتبال در هر استانی نماینده سازمان لیگ و فدراسیون است.طالقانی، در دفاع از هیات فوتبال اهواز اینطور صحبت هایش را آغاز کرد: درباره اینکه بازی در تختی یا غدیر برگزار شود این حق تیم میزبان است که زمین خود را معرفی کند. بازی استقلال تهران و استقلال اهواز را به دلیل اینکه نور کم بود به غدیر انتقال دادند. وی در واکنش به این سوال که با توجه به پیش بینی اتفاقات این مسایل بهتر نبود بازی در غدیر برگزار شود گفت: مسوولیت برگزاری بازی با سازمان لیگ است و آنها می توانستند تحکم کنند! اگر به ما می گفتند ما ممانعت نمی‌کردیم!بهروان با ورود به این بحث در این رابطه گفت: اکنون با جمیع شرایط ما نامه نوشتیم و حتی آقای حسنی خو در این رابطه نامه نوشتند. مسوولیت امنیت ورزشگاه و ایمنی استادیوم به عهده سازمان لیگ است؟ واکنش عادل فردوسی پور به این مسائل اعلام کرد به نظر می رسد باید از طرف کسانی که سرشان شکسته و اتفاقی برای آنها افتاده از آقای طالقانی عذرخواهی کرد که طالقانی در این باره گفت: من عذرخواهی را همه جا از دوستانی که سرشان شکسته و لطمه خورده انجام داده ام. هیچ کدام ما دل مان نمی خواهد اتفاق بدی برای تماشاگران بیفتد.فرماندار اهواز نیز با حضور روی خط درباره اتفاقات استادیوم تختی اهواز گفت: از کلیه کسانی که در استادیوم دچار مشکل شدند عذرخواهی می کنم. پرسپولیس تیمی بزرگ است و استقلال اهواز نیز تیمی مردمی است که سابقه ای 60 ساله دارد. ما پیش از بازی جلسه ای با سرپرستان دو تیم داشتیم اما آنها مصر بودند که بازی را در استادیوم تختی برگزار کنند. استادیوم غدیر هم 2-3 سال است که افتتاح شده و پیش از آن بازی ها در تختی برگزار می شده و قانونا هم میزبان به دنبال تعیین زمین خود بود. اسماعیل ارزانی در ادامه گفت: اگر به تعداد گنجایش استادیوم بلیت فروشی می شد این مشکلات با این وسعت اتفاق نمی افتاد.فرماندار اهواز در رابطه با سنگ خوردن بازیکنان و سومدیریتی که در رابطه با ورود تیم ها انجام شده گفت: سنگ ها از در و دیوار ورزشگاه کنده شده و این اتفاق افتاده. این ورزشگاه اگر واجد شرایط نبوده چرا قبول کردند بازی در آن برگزار شود؟ تمام افرادی که آنجا مسوولیت داشتند تلاش کردند تا اتفاقی نیفتد. من اگر چیزی بگویم امنیتی است. من که نباید تعیین ورزشگاه کنم! کسان دیگری استادیوم را تعیین کردند. وی در رابطه با اینکه نیروی انتظامی کم بوده و در صحنه درگيري ها فقط نظاره اتفاقات هستند، گفت: اصلا اینطور نبوده است! یگان ویژه به خوبی کار خود را انجام داده است. ما تصمیم گیرنده درباره برگزاری بازی در زمین خاص نیستیم. باید اتفاقات را از کسانی پرسید که این زمین را انتخاب کردند! در این رابطه بهروان اعلام کرد که شورای تامین می توانست با توجه به شرایط زمین بازی را تغییر دهد که ارزانی در این رابطه گفت: اگر شرایط به قبل برگردد ما به هیچ عنوان قبول نمی کردیم در این ورزشگاه برگزار شود!در بخش ديگر اين گفتگو، سياوش بختياري زاده سرمربي استقلال اهواز و طرفي مسئول حراست هيات فوتبال استان هم وارد بحث شده و سعي در توجيه اتفاقات رخ داده داشتند كه با واكنش هاي فردوسي پور مواجه شد. بختياري‌زاده به صورت مبهم و كلي و با واردكردن بحث انتقال آب كارون!! گفت: به مردم خوزستان ظلم شده است! فردوسي‌پور هم در پاسخ گفت بله، سر و دست بسياري از تماشاگران از بي تدبيري شوراي تامين، هيات فوتبال و شما كه اصرار بر انجام اين بازي در اين ورزشگاه داشتيد خونين شد و حالا هم شما طلبكار هم هستيد و ظاهرا مردم آسيب‌ديده، بايد از شماها عذرخواهي هم بكنند!

ماله‌كشي مسوولان اهواز روي حادثه‌جمعه

آپدیت نود32

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس