متن کامل طرح شفافیت در پرداخت حقوق

متن کامل طرح شفافیت در پرداخت حقوق
طرح دوفوریتی ضرورت شفافیت در پرداختی مدیران و بازپس‌گیری دریافتی‌های مازاد تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

متن کامل طرح شفافیت در پرداخت حقوق

طرح دوفوریتی ضرورت شفافیت در پرداختی مدیران و بازپس‌گیری دریافتی‌های مازاد تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
متن کامل طرح شفافیت در پرداخت حقوق

اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس