مسکن چه زمانی کالای مصرفی می‌شود؟

مسکن چه زمانی کالای مصرفی می‌شود؟
در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مسکن ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز کشورها باشد به کالایی مصرفی تبدیل می‌شود؛‌ در حالی که هم‌اکنون تعداد مسکن در ایران ۴ درصد کمتر از تعداد خانوار است.

مسکن چه زمانی کالای مصرفی می‌شود؟

در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مسکن ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز کشورها باشد به کالایی مصرفی تبدیل می‌شود؛‌ در حالی که هم‌اکنون تعداد مسکن در ایران ۴ درصد کمتر از تعداد خانوار است.
مسکن چه زمانی کالای مصرفی می‌شود؟

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس