مشتریان خارجی بنزین ایران

مشتریان خارجی بنزین ایران
دور جدید مذاکرات ایران با تاجیکستان و ارمنستان به منظور امضای قراردادهای کوتاه مدت صادرات بنزین هواپیما آغاز شد.

مشتریان خارجی بنزین ایران

دور جدید مذاکرات ایران با تاجیکستان و ارمنستان به منظور امضای قراردادهای کوتاه مدت صادرات بنزین هواپیما آغاز شد.
مشتریان خارجی بنزین ایران

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس