من به درد بازی در چلسی کونته نمی‌خوردم

من به درد بازی در چلسی کونته نمی‌خوردم
بابا رحمان، مدافع جدید وغنایی تیم شالکه اذعان داشت که برای شکل بازی کونته به عنوان یک دفاع چپ، خیلی هجومی بوده است.

من به درد بازی در چلسی کونته نمی‌خوردم

بابا رحمان، مدافع جدید وغنایی تیم شالکه اذعان داشت که برای شکل بازی کونته به عنوان یک دفاع چپ، خیلی هجومی بوده است.
من به درد بازی در چلسی کونته نمی‌خوردم

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس