مهار تورم به قیمت رکود تولید هنر نیست

مهار تورم به قیمت رکود تولید هنر نیست
عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: مهار تورم به قیمت رکود ویرانگر واحدهای تولیدی هنر نیست و نباید هزینه کاهش نرخ تورم را بخش خصوصی و تولیدکنندگان پرداخت کنند.

مهار تورم به قیمت رکود تولید هنر نیست

عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: مهار تورم به قیمت رکود ویرانگر واحدهای تولیدی هنر نیست و نباید هزینه کاهش نرخ تورم را بخش خصوصی و تولیدکنندگان پرداخت کنند.
مهار تورم به قیمت رکود تولید هنر نیست

عرفان دینی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس