میلان 3-3 فروزینونه/ تساوی خانگی میلان با فروزینونه

میلان 3-3 فروزینونه/ تساوی خانگی میلان با فروزینونه
میلان در دیداری خانگی مقابل فروزینونه به تساوی 3-3 رسید؛ در حالیکه 3-1 از حریف ته جدولی خود عقب افتاده بود.

میلان 3-3 فروزینونه/ تساوی خانگی میلان با فروزینونه

میلان در دیداری خانگی مقابل فروزینونه به تساوی 3-3 رسید؛ در حالیکه 3-1 از حریف ته جدولی خود عقب افتاده بود.
میلان 3-3 فروزینونه/ تساوی خانگی میلان با فروزینونه

آپدیت همیشگی نود 32

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس