ناکامی خدمتی و صعود احمدی به فینال(عکس)

ناکامی خدمتی و صعود احمدی به فینال(عکس)
الهه احمدی در پایان مرحله مقدماتی تفنگ بادی 10 متر المپیک ریو، در جایگاه سوم ایستاد و راهی فینال شد.

ناکامی خدمتی و صعود احمدی به فینال(عکس)

الهه احمدی در پایان مرحله مقدماتی تفنگ بادی 10 متر المپیک ریو، در جایگاه سوم ایستاد و راهی فینال شد.
ناکامی خدمتی و صعود احمدی به فینال(عکس)

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس