نشريه «لغو مجوز شده» دوباره چاپ شد!

نشريه «لغو مجوز شده» دوباره چاپ شد!

  به گزارش فارس، هفته نامه یالثارات امروز به چاپ رسید. این هفته نامه با دستور مقام قضایی و تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً اجازه چاپ پیدا کرده است. ماه‌های آخر سال گذشته هیأت نظارت بر مطبوعات در اقدامی این هفته نامه را بعد از شکایت دولت، لغو مجوز کرد. پس از این تصمیم مسئولان یالثارات تصمیم به اعتراض به تصمیم هیأت نظارت گرفتند که در نهایت مقامات قضایی با چاپ موقت این هفته نامه تا زمان برگزاری دادگاه موافقت کرد.

نشريه «لغو مجوز شده» دوباره چاپ شد!

  به گزارش فارس، هفته نامه یالثارات امروز به چاپ رسید. این هفته نامه با دستور مقام قضایی و تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً اجازه چاپ پیدا کرده است. ماه‌های آخر سال گذشته هیأت نظارت بر مطبوعات در اقدامی این هفته نامه را بعد از شکایت دولت، لغو مجوز کرد. پس از این تصمیم مسئولان یالثارات تصمیم به اعتراض به تصمیم هیأت نظارت گرفتند که در نهایت مقامات قضایی با چاپ موقت این هفته نامه تا زمان برگزاری دادگاه موافقت کرد.

نشريه «لغو مجوز شده» دوباره چاپ شد!

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس