واکنش رودگولیت به حضور هواداران زیادش در ایران

واکنش رودگولیت به حضور هواداران زیادش در ایران
بهترین بازیکن دنیا و اروپا در سال 1987 از ایرانی ها تشکر می کند.

واکنش رودگولیت به حضور هواداران زیادش در ایران

بهترین بازیکن دنیا و اروپا در سال 1987 از ایرانی ها تشکر می کند.
واکنش رودگولیت به حضور هواداران زیادش در ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس