ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبه

ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبه

احد وظیفه گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌هاي پیش‌یابی و داده‌هاي هواشناسی، با تداوم فعالیت سامانه بارشی امروز (سه‌شنبه، 25 خرداد) در برخی مناطق استان خراسان رضوي ابرناکی، بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبهوی با بیان اینکه این سامانه از بعدازظهر و اواخر وقت امروز بتدریج از شمال شرق کشور خارج می‌شود، اظهار کرد: در روز چهارشنبه 27 خرداد، جوي پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود. از بعدازظهر روز پنجشنبه 28 خرداد، سامانه بارشی دیگري از سمت شمال غرب وارد کشور شده که بتدریج موجب بارش پراکنده باران در این منطقه خواهد شد. روز جمعه نیز بر شدت فعالیت این سامانه در این منطقه به شکل رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی افزوده می‌شود و گستره آن به شکل بارش پراکنده سواحل غربی دریاي خزر، ارتفاعات البرز مرکزي و ارتفاعات زاگرس شمالی را نیز در بر خواهد گرفت.گرد و غبار در زابلمدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه طی سه روز آینده براي برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط به ویژه منطقه زابل منجر به وقوع گرد و خاك خواهد شد، افزود: در همین مدت وقوع رخداد گرد و خاك در مناطقی از جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست. همچنین در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه 25 و 26 خرداد، بخش‌هاي مرکزي و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین طی سه روز آینده بخش‌هاي شرقی دریاي عمان همچنان مواج خواهد بود.به گفته وظیفه، آسمان تهران در روز چهارشنبه 27 خرداد، صاف، گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای 32 و 20 درجه سانتیگراد و در روز پنجشنبه 28 خرداد، صاف، گاهی وزش باد، در اواخر وقت، افزایش ابر با حداکثر و حداقل دمای 34 و 21 پیش‌بینی ‌می‌شود.

ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبه

احد وظیفه گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌هاي پیش‌یابی و داده‌هاي هواشناسی، با تداوم فعالیت سامانه بارشی امروز (سه‌شنبه، 25 خرداد) در برخی مناطق استان خراسان رضوي ابرناکی، بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبهوی با بیان اینکه این سامانه از بعدازظهر و اواخر وقت امروز بتدریج از شمال شرق کشور خارج می‌شود، اظهار کرد: در روز چهارشنبه 27 خرداد، جوي پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود. از بعدازظهر روز پنجشنبه 28 خرداد، سامانه بارشی دیگري از سمت شمال غرب وارد کشور شده که بتدریج موجب بارش پراکنده باران در این منطقه خواهد شد. روز جمعه نیز بر شدت فعالیت این سامانه در این منطقه به شکل رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی افزوده می‌شود و گستره آن به شکل بارش پراکنده سواحل غربی دریاي خزر، ارتفاعات البرز مرکزي و ارتفاعات زاگرس شمالی را نیز در بر خواهد گرفت.گرد و غبار در زابلمدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه طی سه روز آینده براي برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط به ویژه منطقه زابل منجر به وقوع گرد و خاك خواهد شد، افزود: در همین مدت وقوع رخداد گرد و خاك در مناطقی از جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست. همچنین در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه 25 و 26 خرداد، بخش‌هاي مرکزي و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین طی سه روز آینده بخش‌هاي شرقی دریاي عمان همچنان مواج خواهد بود.به گفته وظیفه، آسمان تهران در روز چهارشنبه 27 خرداد، صاف، گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای 32 و 20 درجه سانتیگراد و در روز پنجشنبه 28 خرداد، صاف، گاهی وزش باد، در اواخر وقت، افزایش ابر با حداکثر و حداقل دمای 34 و 21 پیش‌بینی ‌می‌شود.

ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبه

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس