پسری که باعث شد رویای مردم یک کشور همچنان زنده بماند / خنده ای از ته دل!

پسری که باعث شد رویای مردم یک کشور همچنان زنده بماند / خنده ای از ته دل!
آنتوآن گریزمان اجازه نداد که فرانسه خیلی زود از جام خداحافظی کند.

پسری که باعث شد رویای مردم یک کشور همچنان زنده بماند / خنده ای از ته دل!

آنتوآن گریزمان اجازه نداد که فرانسه خیلی زود از جام خداحافظی کند.
پسری که باعث شد رویای مردم یک کشور همچنان زنده بماند / خنده ای از ته دل!

اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس