پوند همچنان در شوک

پوند همچنان در شوک
پوند انگلستان طی دو هفته گذشته به دنبال تحولات سیاسی که در بریتانیا رخ داد حدود ۳۰۰ تومان در بازار آزاد تهران نوسان پیدا کرد.

پوند همچنان در شوک

پوند انگلستان طی دو هفته گذشته به دنبال تحولات سیاسی که در بریتانیا رخ داد حدود ۳۰۰ تومان در بازار آزاد تهران نوسان پیدا کرد.
پوند همچنان در شوک

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس