ژاکا: کار را برای فرانسه سخت می‌کنیم

ژاکا: کار را برای فرانسه سخت می‌کنیم
ستاره سوئیس در آستانه مصافشان مقابل فرانسه در یورو با اعتماد به نفس از آمادگی رویارویی با تیم میزبان سخن گفت.

ژاکا: کار را برای فرانسه سخت می‌کنیم

ستاره سوئیس در آستانه مصافشان مقابل فرانسه در یورو با اعتماد به نفس از آمادگی رویارویی با تیم میزبان سخن گفت.
ژاکا: کار را برای فرانسه سخت می‌کنیم

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس