کار استقلال و شهباززاده به لج و لجبازی کشید!

کار استقلال و شهباززاده به لج و لجبازی کشید!
استقلالی ها نزدیک به یک میلیارد تومان از سجاد بابت رضایتنامه اش می خواهند.

کار استقلال و شهباززاده به لج و لجبازی کشید!

استقلالی ها نزدیک به یک میلیارد تومان از سجاد بابت رضایتنامه اش می خواهند.
کار استقلال و شهباززاده به لج و لجبازی کشید!

90ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس