کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!

کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!
اسطوره فوتبال فرانسه بازی و شخصیت ماریو گوتزه را ستود.

کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!

اسطوره فوتبال فرانسه بازی و شخصیت ماریو گوتزه را ستود.
کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!

کانون نماز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس