کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک

کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک
رییس کانون دانش و صنعت برنج گفت: میزان تولید برنج در سال جاری افزایش یافته است لذا در آینده نزدیک قیمت برنج روند کاهشی پیدا می‌کند.

کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک

رییس کانون دانش و صنعت برنج گفت: میزان تولید برنج در سال جاری افزایش یافته است لذا در آینده نزدیک قیمت برنج روند کاهشی پیدا می‌کند.
کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس