کاپیتان آلبانی، اولین اخراجی یورو (عکس)

کاپیتان آلبانی، اولین اخراجی یورو (عکس)
لوریک سانا، کاپیتان آلبانی، اولین کارت قرمز یورو 2016 را به نام خود ثبت کرد.

کاپیتان آلبانی، اولین اخراجی یورو (عکس)

لوریک سانا، کاپیتان آلبانی، اولین کارت قرمز یورو 2016 را به نام خود ثبت کرد.
کاپیتان آلبانی، اولین اخراجی یورو (عکس)

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس