کت و شلوارها به ریو رسید؛/ المپیکی های ایران آماده رژه در ریو (عکس)

کت و شلوارها به ریو رسید؛/ المپیکی های ایران آماده رژه در ریو (عکس)
لباس فرم کاروان ایران برای شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک به ریو رسید تا تمام نگرانی ها بابت تاخیر و حاشیه های دیگر به پایان برسد.

کت و شلوارها به ریو رسید؛/ المپیکی های ایران آماده رژه در ریو (عکس)

لباس فرم کاروان ایران برای شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک به ریو رسید تا تمام نگرانی ها بابت تاخیر و حاشیه های دیگر به پایان برسد.
کت و شلوارها به ریو رسید؛/ المپیکی های ایران آماده رژه در ریو (عکس)

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس