کلمنت، دستیار آنچلوتی در بایرن مونیخ

کلمنت، دستیار آنچلوتی در بایرن مونیخ
پل کلمنت، دستیار آنچلوتی در پاری سن ژرمن و رئال مادرید به عنوان دستیار جدید او در بایرن مونیخ انتخاب شد.

کلمنت، دستیار آنچلوتی در بایرن مونیخ

پل کلمنت، دستیار آنچلوتی در پاری سن ژرمن و رئال مادرید به عنوان دستیار جدید او در بایرن مونیخ انتخاب شد.
کلمنت، دستیار آنچلوتی در بایرن مونیخ

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس