کلوزه: هیچ پیشنهادی به من نشده است

کلوزه: هیچ پیشنهادی به من نشده است
مهاجم تاریخ‌ساز آلمان اظهارات اخیر مدیر برنامه‌هاش را تکذیب کرد.

کلوزه: هیچ پیشنهادی به من نشده است

مهاجم تاریخ‌ساز آلمان اظهارات اخیر مدیر برنامه‌هاش را تکذیب کرد.
کلوزه: هیچ پیشنهادی به من نشده است

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس