گروه هفت: رشد اقتصادی جهان هنوز كند است

گروه هفت: رشد اقتصادی جهان هنوز كند است
هفت كشور بزرگ صنعتي جهان موسوم به «گروه هفت» رشد اندك اقتصاد جهاني را ناشي از خطرات گوناگوني از جمله منازعات ژئوپليتيك …

گروه هفت: رشد اقتصادی جهان هنوز كند است

هفت كشور بزرگ صنعتي جهان موسوم به «گروه هفت» رشد اندك اقتصاد جهاني را ناشي از خطرات گوناگوني از جمله منازعات ژئوپليتيك …
گروه هفت: رشد اقتصادی جهان هنوز كند است

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس