گل محمدی: رقم قرارداد دو باشگاه بزرگ لیگ واضح اعلام نشده

گل محمدی: رقم قرارداد دو باشگاه بزرگ لیگ واضح اعلام نشده
یحیی گل محمدی معتقد است رقم قرارداد بازیکنان که توسط سازمان لیگ اعلام شده، درمورد دو باشگاه، واضح نیست.

گل محمدی: رقم قرارداد دو باشگاه بزرگ لیگ واضح اعلام نشده

یحیی گل محمدی معتقد است رقم قرارداد بازیکنان که توسط سازمان لیگ اعلام شده، درمورد دو باشگاه، واضح نیست.
گل محمدی: رقم قرارداد دو باشگاه بزرگ لیگ واضح اعلام نشده

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس