یوسفی با پدیده سفید امضاء کرد

یوسفی با پدیده سفید امضاء کرد
مهاجم تیم فوتبال پدیده قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

یوسفی با پدیده سفید امضاء کرد

مهاجم تیم فوتبال پدیده قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
یوسفی با پدیده سفید امضاء کرد

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس