12+ 1 فولادی از اهواز می‌روند ؟

12+ 1 فولادی از اهواز می‌روند ؟
دراگان اسکوچیچ به عنوان اصلی ترین عامل ناموفقیت بسیار زود پس از پایان لیگ قراردادش با باشگاه فسخ شد تا فولادی ها برای فصل بعد به دنبال یک مربی ایران و ترجیحا خوزستانی باشند.

12+ 1 فولادی از اهواز می‌روند ؟

دراگان اسکوچیچ به عنوان اصلی ترین عامل ناموفقیت بسیار زود پس از پایان لیگ قراردادش با باشگاه فسخ شد تا فولادی ها برای فصل بعد به دنبال یک مربی ایران و ترجیحا خوزستانی باشند.
12+ 1 فولادی از اهواز می‌روند ؟

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس