22 پیشنهاد ضربتی اشتغالی به روحانی

22 پیشنهاد ضربتی اشتغالی به روحانی
کارشناسان می‌گویند علاج بیکاری و مسائل فعلی بازار کار ایران اتخاذ تصمیمات تعیین کننده، فوری و جراحی بزرگ در سیاستگذاری‌های اشتغالی است؛ همچنین نبود یک فرمانده واحد در این بازار به شدت حس می‌شود.

22 پیشنهاد ضربتی اشتغالی به روحانی

کارشناسان می‌گویند علاج بیکاری و مسائل فعلی بازار کار ایران اتخاذ تصمیمات تعیین کننده، فوری و جراحی بزرگ در سیاستگذاری‌های اشتغالی است؛ همچنین نبود یک فرمانده واحد در این بازار به شدت حس می‌شود.
22 پیشنهاد ضربتی اشتغالی به روحانی

آلرژی و تغذیه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس