4 ميليارد نفر اينترنت ندارند

4 ميليارد نفر اينترنت ندارند
براساس آخرين گزارشي كه از سوي اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) منتشر شده است، بيش از نيمي از جمعيت دنيا …

4 ميليارد نفر اينترنت ندارند

براساس آخرين گزارشي كه از سوي اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) منتشر شده است، بيش از نيمي از جمعيت دنيا …
4 ميليارد نفر اينترنت ندارند

ایرانی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس