4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید

4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید
از منظر حسابداری، هرگاه دولت به علت کسری بودجه اقدام به تامین مالی خود از طریق بانک مرکزی کند، برای آن بدهی ایجاد می‌شود. این بدهی لاجرم روزی باید تسویه شود. نوع دیگری از بدهی دولت نیز می‌تواند مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی باشد.

4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید

از منظر حسابداری، هرگاه دولت به علت کسری بودجه اقدام به تامین مالی خود از طریق بانک مرکزی کند، برای آن بدهی ایجاد می‌شود. این بدهی لاجرم روزی باید تسویه شود. نوع دیگری از بدهی دولت نیز می‌تواند مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی باشد.
4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس