قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟

قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: «در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.»

قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: «در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.»
قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟

آهنگ جدید

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس