هیدینک: درهای مذاکره برای ماندن”تری”باز است ::

سرمربی چلسی از احتمال تغییر شرایط و باقی ماندن جان تری در چلسی صحبت کرده است.

گوشی

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس