آگهی استخدامی کارگر در عقلمند 2016-01-26

  پرسکاری عقلمند در تبریز به ۴ نفر کارگر ساده ۴ نفر کارگر ماهر نیازمند است. تلفن:  ۰۹۱۴۱۰۰۱۲۴۵
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس