تحرکات ویژه مشاور ضدایرانی

سوزان رایس مسئولیت هماهنگی جلسات مشترک دو ماهه اخیر سیا و موساد درباره انتخابات ایران را بر عهده داشته و نتایج و خروجی این جلسات را به صورت محرمانه به کمیته اطلاعاتی سنا ارائه کرده است.

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس