تساوی پانیونیوس در حضور یک نیمه‌ای انصاری‌فرد

تساوی پانیونیوس در حضور یک نیمه‌ای انصاری‌فرد
حضور یک نیمه‌ای مهاجم ایرانی در میدان، فرار پانیونیوس از شکست خارج از خانه را در پی داشت.

تساوی پانیونیوس در حضور یک نیمه‌ای انصاری‌فرد

حضور یک نیمه‌ای مهاجم ایرانی در میدان، فرار پانیونیوس از شکست خارج از خانه را در پی داشت.
تساوی پانیونیوس در حضور یک نیمه‌ای انصاری‌فرد

اتومبیل

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس