خداحافظی‌استیونس‌بامربیگری‌به‌دلیل‌ناراحتی‌قلبی ::

هوب استیونس، سرمربی هلندی هوفنهایم، عصر امروز و موقعی که در یک نشست خبری حاضر شد، اشک در چشمانش حلقه زده بود.

free download movie

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس