ماهی قرمز سفره هفت سین

ماهی قرمز سفره هفت سین
این روزها یکی از مهمانان سفره هفت سین ایرانی ها، ماهی قرمز است. برخی ها، ماهی قرمز را نماد حیات و حرکت می دانند. برخی هم معتقدند هدف از این سنت قدیمی، به نوعی گوشزد کردن خواص غذایی موجود در ماهی است.
۱۴:۵۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


ماهی قرمز سفره هفت سین

این روزها یکی از مهمانان سفره هفت سین ایرانی ها، ماهی قرمز است. برخی ها، ماهی قرمز را نماد حیات و حرکت می دانند. برخی هم معتقدند هدف از این سنت قدیمی، به نوعی گوشزد کردن خواص غذایی موجود در ماهی است.
۱۴:۵۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


ماهی قرمز سفره هفت سین

free download movie

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس