آگهی استخدامی سازمان حج زیارت 2016-01-25

آزمـــون دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور اسفندماه سال ۱۳۹۴  به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در قالـب دسـتیاران سـتادی و در چـارچوب تصـویب نامـه شـماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شورایعالی اداری با عنوان &lquo;ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور&rquo;، در نظر است تعداد ۹۱۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط، از طریق امتحان […]
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس