آگهی استخدامی منشی تلفن بازرگانی 2016-05-15

استخدام منشی پاسخوگی تلفن در شرکت بازرگانی
  یک شرکت بازرگانی در تهران به منشی خانم جهت پاسخگویی تلفن ترجیحا با تجربه نیازمند است. تلفن : ۶۶۹۱۳۹۳۳ – ۶۶۹۱۳۹۶۲

استخدام منشی پاسخوگی تلفن در شرکت بازرگانی

  یک شرکت بازرگانی در تهران به منشی خانم جهت پاسخگویی تلفن ترجیحا با تجربه نیازمند است. تلفن : ۶۶۹۱۳۹۳۳ – ۶۶۹۱۳۹۶۲
استخدام منشی پاسخوگی تلفن در شرکت بازرگانی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس