آگهی استخدامی ۶ شغلی مشهد 2016-05-03

استخدام ۶ ردیف شغلی در شهر مشهد
  از افغراد ذیل جهت همکاری در مشهد دعوت به عمل می آوری: فروشنده: خانم ۴ نفر بسته بند: خانم ۱ نفر برشکار: خانم ۱ نفر بازاریاب: خانم و آقا- ۳ نفر با حقوق ثابت خیاط: خانم (کار در منزل) قلاب باف: خانم (کار در منزل) آدرس: هاشمیه ۶۲ تلفن: ۰۹۳۵۶۹۶۲۵۲۹

استخدام ۶ ردیف شغلی در شهر مشهد

  از افغراد ذیل جهت همکاری در مشهد دعوت به عمل می آوری: فروشنده: خانم ۴ نفر بسته بند: خانم ۱ نفر برشکار: خانم ۱ نفر بازاریاب: خانم و آقا- ۳ نفر با حقوق ثابت خیاط: خانم (کار در منزل) قلاب باف: خانم (کار در منزل) آدرس: هاشمیه ۶۲ تلفن: ۰۹۳۵۶۹۶۲۵۲۹
استخدام ۶ ردیف شغلی در شهر مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس