دربی تبریز جمعه برگزار می شود

دربی تبریز جمعه برگزار می شود
دو تیم تبریزی لیگ برتر روز جمعه به مصاف یکدیگر می روند.

دربی تبریز جمعه برگزار می شود

دو تیم تبریزی لیگ برتر روز جمعه به مصاف یکدیگر می روند.
دربی تبریز جمعه برگزار می شود

خرم خبر

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس